PRIVACY VERKLARING VOOR MEDEWERKERS VAN HUMAN FACTOR B.V.

HF Human Factor B.V.
Persoonsgegevens data op basis waarvan iemand – direct of indirect – geïdentificeerd kan worden
Gewone persoonsgegevens onder meer NAW gegevens, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer, IP adres
Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens onder meer medische gegevens, seksuele geaardheid, godsdienst, antecenten onderzoek, BSN nummer
Verwerken iedere handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens, zowel handmatig als geautomatiseerd. Hieronder valt, onder meer, verzamelen, organiseren, structureren, bewaren, wijzigen, bekijken, openbaar maken, doorgeven, bespreken, vernietigen of op enige andere manier gebruiken van of toegang verkrijgen tot persoonsgegevens
Medewerker(s) werknemers en freelancers die een overeenkomst hebben met HF

 

 1. Op welke wijze verwerkt HF jouw persoonsgegevens

HF kan op verschillende gronden jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken zoals vermeld in artikel 6 van de AVG, onder meer om te voldoen aan haar wettelijke verplichting ,de uitvoering van jouw overeenkomst met HF de door jou verkregen toestemming of een gerechtvaardigd belang.

Concreter geformuleerd gaat het om in ieder geval de volgende doeleinden:

 • Het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van (salaris)betalingen, al dan niet extern uitgevoerd namens HF;
 • personeelsadministratie en werkzaamheden (door de personeelsmedewerker en/of andere daartoe aangewezen personen binnen HF of extern), inclusief ondersteuning en management van Medewerkers, pensioenregeling, werving en selectie, ziekte en vakantieregistratie, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, het aangaan of beëindiging van (arbeids)overeenkomsten, (vaststellen van) vergoedingen, functioneringsgesprekken, beoordelingen, incidenten, klachten;
 • Back-ups van data;
 • Beveiliging van ICT systemen en informatie;
 • Cameratoezicht;
 • Voldoen aan wettelijke vereisten, inclusiefs audits, inspecties;
 • Beantwoorden van informatieverzoeken van (overheids)instanties;
 • Een (potentiele) verkoop van, samenwerking, fusie, koop van respectievelijk met, een derde of een (potentiele) verkoop, fusie, koop reorganisatie van of vergelijkbare wijziging in, (een onderdeel van) HF, voor zover noodzakelijk;
 • Gerechtelijke procedure, arbitrage, mediation of een vergelijkbare (juridische) procedure;
 • Accountantscontrole;
 • Productie en exploitatie van programma’s/projecten;
 • Communicatie, zoals het versturen van (interne) nieuwsbrieven, updates, persberichten.

 

 1. Welke persoonsgegevens kan HF verwerken

HF kan de volgende persoonsgegevens van Medewerkers verwerken in het kader van de onder 1 genoemde doeleinden:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteland, geslacht, burgerlijke staat, contact in geval van noodgeval, foto/portret, en details van familieleden, Burgerservicenummer;
 • Werknemersgegevens, zoals werkvergunning, identiteitsbewijs, contract type en ondertekeningsdatum, ontslag of beëindigingsbrief, pensioenregeling, informatie betreffende aan- en afwezigheid op kantoor;
 • Gegevens over vergoeding en/of extra uitkeringen, zoals een basis salaris, het salaris, bonus en commissies, overwerk, belastingen en sociale zekerheids informatie, pensioen, aandelen opties, salarisstrookje en bankrekeninggegevens;
 • Wervings en selectie gegevens, zoals opleidingsniveau, werkhistorie en/of daaraan verbonden gegevens, referenties, overige kwalificaties van een werknemer;
 • Performance data, zoals beoordelingsresultaten, functioneringsinformatie, ontwikkelingsinformatie, coaching- en/of opleidingsbehoeftes;
 • PC naam, e-mail adres, IP adres.

 

 1. Aan wie kan HF persoonsgegevens ter beschikking stellen

HF kan deze persoonsgegevens van Medewerkers beschikbaar stellen of verstrekken aan de volgende derden binnen de doeleinden zoals hiervoor omschreven en alleen voor zover dat nodig is voor de bedrijfsvoering van HF:

 • Andere (medewerkers van) HF;
 • Derde partijen die in opdracht van HF werkzaamheden verrichten zoals service providers, zoals payroll, professionele adviseurs en accountants;
 • Lokale of buitenlandse rechtbanken, arbiters, deurwaarders of andere gerechtelijke instanties; en
 • Een (potentiele) klant van HF in het kader van de verkoop van een programma/project.

Je persoonsgegevens worden uitsluitend buiten de EU verwerkt (bijvoorbeeld bij het inschakelen van een cloud provider of dienstverlener buiten de EU) indien nodig, passend binnen de doelen en onder passende waarborgen met betrekking tot bescherming en beveiliging van deze gegevens.

 

 1. Bewaren/archiveren van jouw persoonsgegevens

HF zal jouw persoonsgegevens bewaren voor de duur dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van één van de hierin genoemde doeleinden. Het verwerken van persoonsgegeven kan ook nog plaatsvinden nadat jouw overeenkomst met HF is geëindigd voor zover dat nodig is (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden of nabetaling, en exploitatie van formats en programma’s).

De gegevens kunnen door HF worden bewaard/gearchiveerd bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wettelijke bewaartermijn), voor het exploiteren van de programma’s (rechtenoverdracht) en voor eventuele toekomstige juridische procedures.

Gegevens die niet meer nodig zijn worden na afloop van jouw overeenkomst met HF vernietigd.

 

 1. Welke rechten heeft een Medewerker met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens

Een Medewerker van HF heeft onder meer de volgende rechten ten aanzien van zijn/haar persoonsgegevens:

 • Bevestiging vragen of HF in het bezit is van aan hem/haar gerelateerde persoonsgegevens (aan een ieder die een overeenkomst heeft met HF zal bevestigend worden geantwoord);
 • Verzoeken om toegang te krijgen tot persoonsgegevens van hem/haar die worden verwerkt door HF en om informatie te verkrijgen over de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt;
 • Vereisen dat HF incorrecte of incomplete persoonsgegevens wijzigt/aanvult/verwijdert.
 • HF informeert Medewerker dat op grond van artikel 85 AVG jo. artikel 43 UAVG een aantal bepalingen uit de AVG niet van toepassing is voor zover de persoonsgegevens zijn verwerkt ten behoeve van een journalistieke- en/of artistieke uitdrukkingsvorm, in het bijzonder audiovisuele producties. Onder meer het hoofdstuk met betrekking tot de rechten van betrokkenen is niet van toepassing. Dit betekent onder meer dat Medewerker, in ieder geval ten aanzien van in de productie verwerkte persoonsgegevens, deze rechten niet kan uitoefenen en ook zijn toestemming niet kan intrekken

HF zal een verzoek in beginsel binnen 4 weken beantwoorden.

Voor opmerkingen, verzoeken en/of vragen kan je contact opnemen met de personeelsmedewerker van HF.

HF kan deze Privacyverklaring nu en dan aanpassen. De meeste recent versie is beschikbaar via: www.humanfactortv.nl/privacyverklaring